Przelew na PIT-5

Przelewu na rzecz urzędu skarbowego z tytułu zaliczek należy dokonać:

 • Do 20 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym – w przypadku miesięcznego systemu rozliczeń,
 • Do 20 dnia kwartału po kwartale rozliczanym – w przypadku kwartalnego systemu rozliczeń,
 • Do 20 dnia po miesiącu rozliczanym – w przypadku systemu 1/12 dochodu z lat wcześniejszych.

Po zakończeniu roku należy:

 • Do 20 stycznia zapłacić zaliczkę za grudzień lub ostatni kwartał poprzedniego roku (w przypadku systemu kwartalnego).
 • Do 20 stycznia zapłacić zaliczkę za grudzień chyba że do tego terminu dokona się rozliczenia rocznego i zapłaci podatek roczny, a do 30 kwietnia - dokonać rozliczenia roku poprzedniego bazując na kwotach danego roku – w przypadku systemu zaliczek uproszczonych 1/12 kwoty dochodu z lat wcześniejszych,
 • w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatek za grudzień opłaca się do końca termina na złożenie zeznania (czyli do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • w przypadku karty podatkowej płatność za grudzień dokonuje się nie później niż 28 grudnia.

Uwaga! Złożenie rozliczenia podatkowego przed 20 stycznia nie powoduje, że podatnik może pominąć zapłatę zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał poprzedniego roku. W efekcie należy zawsze:

 • do 20 stycznia zapłacić zaliczkę na podatek (przelew z tytułem PIT-5),
 • do 30 stycznia lub 30 kwietnia - złożyć deklarację i niezaleznie od wpłaconej - lub mającej podlegać wpłacie zaliczce - zapłacić lub rozliczyć podatek roczny).
 • jesli deklaracja roczna z obowiązkiem zwrotu wpłynie przed wpłatą zaliczki, zaliczkę i tak trzeba zapłacić do 20 stycznia. 

Dokonując przelewu zaliczek na podatek podatnicy powinni zwrócić uwagę na tytuł przelewu, jaki jest wpisywany w poleceniu przelewu. W takich przypadkach mogą mieć miejsce dwie sytuacje:

 • gdy tytułem przelewu wskaże rozliczenie roczne - zamiast zaliczek na podatek na poczet rozliczenia - wówczas całość wpłaty dotyczy tego samego rozliczenia, tego samego podatku - jeśli podatnik dokona przelewu ze złym tytułem (tytułem do wpłat na poczet rozliczenia rocznego, które jeszcze nie musiało się odbywać, w momencie jego dokonania uczyciona wpłata powinna zostać przekazana na poczet zaległości, a zatem zaległej zaliczki na podatek. Tym niemniej aby uniknąć konieczności przeksięgowywania (w szczególnych przypadkach - wniosków w tej sprawie),
 • gdy dokona wskazania wpłaty na poczet innego podatku niż właściwy - wówczas niezbędne będzie stwierdzenie nadpłaty w danym podatku i przeksięgowanie stwierdzonej nadpłaty na poczet podatku właściwego - zaległość zostanie uregulowana dopiero w chwili stwierdzenia nadpłaty. 

Zaliczki na podatek dochodowy, wpłaty na podatek roczny - tytuły wpłat

PPE

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych - jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji (a zatem płatności w trakcie roku).

PIT

podatek dochodowy od osób fizycznych - jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji (a zatem zaliczki).

PIT-7

podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PPL

podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

PPD

zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych (płatności w trakcie roku) - jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

PIT-28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28S

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

PIT-36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy według stawki 19%

PIT-36S

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

PIT-36LS

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy według stawki 19%, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

PIT-37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-4R

wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4R

PIT-8AR

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8AR

PIT-CFC

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-NZ

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

PIT-NZS

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku 

 

Zapłaty podatku przez przedsiębiorcę prowadzącego KPiR lub księgi rachunkowe z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy dokonać przelewem bankowym. W obrocie bezgotówkowym za dzień dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w unijnej instytucji płatniczej, data ta będzie terminem zapłaty podatku, gdy przelew zostanie zrealizowany do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. Możliwe jest również stosowanie przelewów internetowych, przy czym takie zlecenie płatnicze powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

Wyjątkowo przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

- mają możliwość dokonywać zapłaty również w gotówce. W ich przypadku datą zapłaty jest dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej.

Druk przelewu powinien być wypełniony w sposób wskazany w  rozporządzeniu ministra finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. 2008, nr 236, poz. 1636). Niezastosowanie się do objaśnień z rozporządzenia spowoduje, że wpłata nie zostanie uznana za przelew (zapłatę) na poczet określonego zobowiązania.

Nie należy również stosować standardowego druku bankowego przelewu, lecz druk przeznaczony do przelewów na rzecz organu podatkowego.

Zasady wypełniania przelewu do organu skarbowego

06
numer rachunku bankowego zobowiązanego (przelew)/kwota słownie (wpłata)
W zależności od formy płatności w polu należy wpisać w przypadku:
- przelewu - numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej NRB zobowiązanego,
- wpłaty gotówkowej - kwotę słownie.
W przypadku dokonywania przelewu, przy wpisywaniu NRB zobowiązanego, należy stosować zasady dotyczące wpisywania NRB organu podatkowego określone w polu 03.
W przypadku dokonywania wpłaty gotówkowej przy wpisywaniu kwoty słownie pismem ręcznym dopuszcza się pisanie pismem ciągłym w dowolny sposób. Przy wypełnianiu pismem maszynowym dopuszcza się stosowanie skrótów kolejnych cyfr, stosując następującą zasadę skracania: 0 - zer*, 1 - jed*, 2 - dwa*, 3 - trz*, 4 - czt*, 5 - pię*, 6 - sze*, 7 - sie*, 8 - osi*, 9 - dzi*.
07 i 08
nazwa i adres zobowiązanego
Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.
W polu tym należy wpisać imię i nazwisko (firmę) nazwę oraz adres zobowiązanego (wpłacającego). W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania (pobytu), uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające. W przypadku osoby prawnej należy wpisać nazwę firmy i jej adres siedziby, uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.
09
NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego
Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady podane w polu nr 01 i 02.
Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej zobowiązanego bez znaków rozdzielających (bez kresek), np. 8351245258, rozpoczynając od pierwszej kratki.

Jeżeli zobowiązany nie posiada Numeru Identyfikacji Podatkowej, należy wpisać identyfikator uzupełniający:

 • numer REGON, gdy zobowiązany jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale posiadającą numer REGON,
 • numer PESEL, gdy wpłacający jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL.
Jeżeli zobowiązany nie posiada jednego z podanych wyżej numerów: NIP, PESEL lub REGON, to należy wpisać serię i numer paszportu lub serię i numer dowodu osobistego albo numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (bez znaków rozdzielających).
10
typ identyfikatora

Jeżeli w polu 09 wpisano:

 • Numer Identyfikacji Podatkowej, to należy wpisać N,
 • nr REGON, to należy wpisać R,
 • nr PESEL, to należy wpisać P,
 • serię i numer dowodu osobistego, to należy wpisać 1,
 • serię i numer paszportu, to należy wpisać 2,
 • numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to należy wpisać 3.
11
okres (rok, typ okresu, nr okresu)

Należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata (bez znaków rozdzielających): R - rok, K - kwartał, M – miesiąc.
Przykładowo:

 • wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2013 r., należy wpisać - 13M05
12
symbol formularza lub płatności
Jeżeli wpłata dotyczy zeznania lub deklaracji, wówczas należy wpisać symbol formularza, np. PIT-37, VAT-7, CIT-8 (przykład nr 1 i 2). W przypadku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności organy podatkowe respektują albo wpis PIT albo PIT-36 albo nakazują oznaczenie płatności jako PIT-5, co nie do końca jest zgodne z brzmieniem przepisu, gdyż formularz ten już nie funkcjonuje.
13
identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)
W przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pola tego nie trzeba wypełniać
14
pieczęć, data i podpis zobowiązanego
Odcisk pieczęci, który może być stosowany opcjonalnie (nie należy stosować czerwonego tuszu), data zlecenia oraz podpis zobowiązanego.

Wpłaty podatku należy dokonywać w złotych polskich zaokrąglając kwoty do pełnych złotych w ten sposób, że zaliczki, których wartość kończy się kwotą od 0 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnych złotych, a kończące się kwotą 50 gr do 99 gr zaokrągla się w górę do pełnych złotych.