Zaliczki na podatek opłacane z działalności gospodarczej

Prowadzący przedsiębiorstwo opłaca zaliczki na podatek samodzielnie. Oznacza to, że musi sam obliczyć właściwą ich wartość oraz we właściwym terminie zapłacić go do urzędu skarbowego.

Przedsiębiorca nie ma natomiast obowiązku składać deklaracji podatkowych wskazujących wartość przychodów, kosztów, dochodu oraz zaliczki na podatek w danym okresie. Do 2007 r. rolę takich deklaracji pełniły druki PIT-5, które obecnie stosowane są dla celów prowadzonej wewnętrznej ewidencji przedsiębiorcy. Nie należy ich jednak podpisywać i składać do urzędu skarbowego, gdyż nie wywołują skutków prawnych.

Deklaracje PIT-5 pozwalają jednak nadal zachować porządek w zakresie terminowości oraz wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nadal pełnią więc ważną rolę w księgowości przedsiębiorcy.

W przypadku podatników rozliczających się liniowo zamiast PIT-5 stosowany był druk PIT-5l, odpowiednio dostosowany do liniowego systemu rozliczeń podatku.

Zaliczki – skala podatkowa

U przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej (podatkiem 18% od dochodu ponad 3091 zł oraz 32% od dochodu przekraczającego 85,528 zł) zaliczki na podatek opłaca się w systemie miesięcznym do 20 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, za który należna jest zaliczka. Zaliczkę za grudzień opłacić należy do 20 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym, chyba że do tego terminu podatnik dokona już rocznego rozliczenia podatkowego oraz zapłacili podatek za rok poprzedni. Wówczas zaliczki za grudzień płacić już nie trzeba.
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacać zaliczki kwartalne. W powyższych przypadkach podatek płatny jest do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a za czwarty kwartał roku – do 20 stycznia roku następnego, chyba że do tego terminu złożą roczne zeznanie podatkowe i dokonają zapłaty podatku rocznego za rok poprzedni.

W obu przypadkach:

  • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca (odpowiednio - kwartału), w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;
  • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b ustawy o PIT (oznacza to, że możliwe jest już w zakresie zaliczek na podatek stosowanie ulg i odliczeń od dochodu oraz odliczanie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne; nie ma natomiast możliwości odliczania ulgi prorodzinnej, abolicyjnej czy innych ulg odliczanych od podatku);
  • zaliczkę za dalsze miesiące (odpowiednio – kwartały) ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące (kwartały) poprzedzające.

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Zaliczki – podatek liniowy

U podatników, którzy złożyli oświadczenie i dokonali wyboru rozliczenia w formie liniowej, zaliczki ustala się inaczej. Nie stosuje się bowiem kwoty wolnej od podatku oraz części ulg podatkowych. Zaliczki miesięczne ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. W zakresie zaliczek nie ma możliwości odliczać ulgi abolicyjnej, ująć ją można dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym.
Zaliczki na podatek liniowy opłacać można:

  • miesięcznie  - do 20 dnia miesiąca następnego oraz za grudzień do 20 stycznia, chyba że złożono już roczne zeznanie podatkowe i dokonano zapłaty podatku za dany rok oraz
  • kwartalnie, jeżeli rozliczenia dokonuje mały podatnik lub podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą (zaliczki płatne są odpowiednio do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a za ostatni kwartał – do 20 stycznia, chyba że wcześniej dokonano rocznego rozliczenia podatkowego oraz dokonano zapłaty podatku).

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.