Zaliczki na podatek opłacane z działalności gospodarczej

Prowadzący przedsiębiorstwo opłaca zaliczki na podatek samodzielnie. Oznacza to, że musi sam obliczyć właściwą ich wartość oraz we właściwym terminie zapłacić go do urzędu skarbowego.

Przedsiębiorca nie ma natomiast obowiązku składać deklaracji podatkowych wskazujących wartość przychodów, kosztów, dochodu oraz zaliczki na podatek w danym okresie. Druk PIT-5 traktuje jako wewnętrzną dokumentację, przydatną w trakcie kontroli podatkowej (nie musi jej natomiast wysyłać do urzedu). Dzięki ich stosowaniu zachować łatwiej porządek w zakresie terminowości oraz wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

W przypadku podatników rozliczających się liniowo zamiast PIT-5 stosowany był druk PIT-5l, odpowiednio dostosowany do liniowego systemu rozliczeń podatku.

Zaliczki – skala podatkowa

U przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej (podatkiem 17% od dochodu ponad 3091 zł oraz 32% od dochodu przekraczającego 85,528 zł) zaliczki na podatek opłaca się w systemie miesięcznym do 20 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, za który należna jest zaliczka. Zaliczkę za grudzień opłacić należy do 20 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym, 
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacać zaliczki kwartalne. W powyższych przypadkach podatek płatny jest do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a za czwarty kwartał roku – do 20 stycznia roku następnego.

W obu przypadkach:

  • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca (odpowiednio - kwartału), w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (oznacza to, że zaliczkę ustalamy od całej kwoty po przekroczeniu 3091 zł - tzn. zarówno od nadwyżki ponad 3091 zł jak i od 3091 zł);
  • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b ustawy o PIT (oznacza to, że możliwe jest już w zakresie zaliczek na podatek stosowanie ulg i odliczeń od dochodu oraz odliczanie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne; nie ma natomiast możliwości odliczania ulgi prorodzinnej, abolicyjnej czy innych ulg odliczanych od podatku) - podatnik co miesiąc może zastosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 1/12 limitu rocznego (2019 r. - 525,12/12 = 43,76 zł);
  • zaliczkę za dalsze miesiące (odpowiednio – kwartały) ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące (kwartały) poprzedzające,
  • po przekroczeniu 85.528 zł dochodu podatnik pobiera zaliczkę z zastosowaniem 32% stopy podatkowej; nie stosuje wówczas kwoty zmniejszającej podatek.

Zaliczki – podatek liniowy

U podatników, którzy dokonali wyboru rozliczenia w formie liniowej, zaliczki ustala się inaczej. Nie stosuje się bowiem kwoty wolnej od podatku oraz części ulg podatkowych. Zaliczki miesięczne ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. W zakresie zaliczek nie ma możliwości odliczać ulgi abolicyjnej, ująć ją można dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym.
Zaliczki na podatek liniowy opłacać można:

  • miesięcznie  - do 20 dnia miesiąca następnego oraz za grudzień do 20 stycznia, chyba że złożono już roczne zeznanie podatkowe i dokonano zapłaty podatku za dany rok oraz
  • kwartalnie, jeżeli rozliczenia dokonuje mały podatnik lub podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą (zaliczki płatne są odpowiednio do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a za ostatni kwartał – do 20 stycznia).