Zaliczki z kilku źródeł przychodów

Zaliczki na podatek z wielu źródeł kumuluje się w jedną łączną kwotę. Na poleceniu przelewu lub poleceniu zapłaty wskazać należy wyłącznie jako tytuł zapłaty „PIT-36” lub „PIT-5”. Nie ma obowiązku osobno dokonywać płatności z wielu tytułów objętych tym samym tytułem opłacania zaliczek na podatek.

Stąd podatnik płacący zaliczkę z tytułu działalności gospodarczej oraz praw majątkowych – obejmie całość jednym przelewem i jednym dowodem przelewu (zapłaty).

W przypadku, gdy podatnik opłaca jednak zaliczki z różnych źródeł objętych różnymi deklaracjami podatkowymi, należy wpłaty różnicować. Przykładowo, wpłata z tytułu podatku od zbycia nieruchomości objęta będzie tytułem PIT-39, a z tytułu podatku od zbycia akcji – PIT-38.

Straty z wieku źródeł przychodów

Nie ma możliwości rozliczania w ramach działalności gospodarczej straty osiągniętej z innego źródła, np. praw majątkowych, sprzedaży prywatnej nieruchomości, akcji i praw wartościowych czy praw pochodnych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by prowadząc wiele rodzajów działalności gospodarczej rozliczać stratę poniesioną w ramach jednego jej rodzaju z dochodem z innego.

Dotyczy to zarówno starty z lat poprzednich (w takim przypadku rozliczeniu podlega jedynie wykazane 50% straty rocznie), jak również kumulowanie kwot w danym roku z różnych rodzajów działalności gospodarczej ze sobą. Zaliczkę na podatek opłaca się bowiem jako różnica pomiędzy łączną kwotą przychodu oraz łączną kwotą kosztu, czyli ustala się ją jako wynikającą z całości inicjatyw dokonywanych w ramach źródła przychodów, jakim jest firma (źródło – działalność gospodarcza). Podatnik może prowadzić zatem wiele spółek osobowych dodatkowo prowadzić działalność samodzielnie, a zaliczkę na podatek opłacać jako różnicę z wielu tych źródeł.

Zaliczki z wielu źródeł przychodów a kwota wolna

Należy pamiętać, że kwotę zmniejszającą podatek przy określaniu zaliczek stosuje się raz. W efekcie osoby, które zaczynają prowadzić działalność gospodarczą powinny pamiętać, by zawiadomić swoje zakłady pracy (gdy łączą działalność i umowy o pracę) o zminaie zasady opłacania zaliczek na podatek. Ta sama zasada dotyczy osób łączących własną działalność z rozliczeniami przez organ rentowy. W tym celu powinny zmienić złożone pierwotnie oświadczenia PIT-2 lub PIT-3.