Zaliczki na podatek w zeznaniu rocznym

Wykazanie w rocznej deklaracji podatkowej przedsiębiorcy zaliczek na podatek dochodowy odbywać musi się zgodnie z określonymi zasadami. Jest to tym ważniejsze, że w trakcie roku nie przesyła się do organu podatkowego druków PIT-5, więc roczna deklaracja podatkowa jest jedyną informacją o zaliczkach na podatek należnych z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa.

W rocznej deklaracji nie należy wskazywać zaliczek na podatek należnych lub zapłaconych za inne osoby. Informacje te podawane są w PIT-4R, składanym do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

Zaliczki należne a zaliczki zapłacone

U przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym zaliczki na podatek opłaca się w systemie miesięcznym do 20 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, za który należna jest zaliczka lub kwartalnym (w przypadku małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności) – do 20 dnia następnego kwartału.  Zaliczkę za grudzień opłacić należy do 20 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. 

Rozliczeniu w rocznej deklaracji podatkowej podlegają zaliczki należne za dany miesiąc, a nie wyłącznie zaliczki wpłacone w danym roku podatkowym. W związku z powyższym podatnik deklarować powinien zaliczki za okres styczeń – grudzień danego roku (przy założeniu że prowadził działalność cały rok). Nie informuje on natomiast o zaliczce wpłaconej w styczniu danego – za rok poprzedni.

Deklaracja roczna posiada pola do wpisania kwot należnych zaliczek na podatek. Wpisać tam należy zaliczki zgodnie z obliczeniem ich na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg podatkowych. Nie należy wpisywać zaliczek zapłaconych, nawet jeśli zostały one zapłacone w kwocie wyższej niż należna kwota.

Zaliczki należne porównuje się z kwotą zobowiązania za dany rok i rozlicza z tego tytułu nadpłatę lub zobowiązanie do zapłaty. Zaliczki nieopłacone w terminie lub w niepełnym wymiarze powodują powstanie zaległości podatkowej, skutkującej naliczeniem odsetek za zwłokę.

Organ podatkowy określa wysokość odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek bez względu na to, czy przekroczyły one wysokość podatku należnego za ten rok podatkowy, czy też nie. Zaliczka płatna po 20 stycznia zaliczana jest na poczet zobowiązania rocznego, a nie na rzecz zaliczek na podatek. W efekcie zaległość spowoduje obowiązek zapłaty zaliczek od dnia 20 stycznia do chwili złożenia zeznania rocznego (tak, jakby zaliczka w ogóle nie wystąpiła). Odsetki będa naliczane od 21 stycznia aż do chwili złożenia zeznania mimo, że płatność tej zaliczki za grudzień w między czasie wystapi. Jedyną metodą ograniczenia odsetek będzie przyspieszenie złożenia deklaracji PIT za cały rok.