Zasady zapłaty zaliczek PIT na podatek dochodowy

Zapłaty podatku przez przedsiębiorcę prowadzącego KPiR lub księgi rachunkowe z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy dokonać przelewem bankowym.

Wyjątkowo przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

- mają możliwość dokonywać zapłaty również w gotówce. W ich przypadku datą zapłaty jest dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej.

Zaokrąglanie zaliczek na podatek dochodowy

Wpłaty podatku należy dokonywać w złotych polskich zaokrąglając kwoty do pełnych złotych w ten sposób, że zaliczki, których wartość kończy się kwotą od 0 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnych złotych, a kończące się kwotą 50 gr do 99 gr zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy a ulgi podatkowe

Przedsiębiorca opłacający zaliczki z tytułu prowadzonej działalności ma prawo:

  • obniżyć dochód podatkowy o przysługujące mu odliczenia od tego dochodu, np. składki ZUS, ulgę internetową, rehabilitacyjną
  • obniżyć zaliczkę na podatek o kwotę wolną 525,12 zł,
  • obniżyć zaliczkę o kwotę 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej przez podatnika,

Podatnik nie ma natomiast możliwości odliczać od kwot zaliczki ulg odliczanych od podatku, np. ulgi prorodzinnej czy ulgi abolicyjnej. Nie może również na prawach nabytych korzystać z dawnych ulg mieszkaniowych: odliczanej od dochodu ulgi odsetkowej oraz odliczanej od podatku dużej ulgi mieszkaniowej.

Zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy a strata podatkowa

Podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął stratę, może o jej wartość obniżyć kwotę dochodu uzyskanego z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Poczynając od straty generowanej w 2019 r., jeśli nie przekracza ona 5 mln zł, jej rozliczenie może następować na bieżąco w kolejnych 5 latach (nie trzeba pilnować limitu 50% straty rocznie). 

Ze straty korzystać można już w trakcie roku podatkowego, obniżając o maksymalnie 50% jej wartości zaliczki na podatek w danym roku. Warunkiem jest wcześniejsze złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok, w którym strata powstała (Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 12.07.2002 r., sygn. akt I SA/Łd 1362/2000).